Základní informace o regionu

Prostorové vymezení regionu vychází z geomorfologického členění ČR. Zde patří Bouzovská vrchovina do Zábřežské vrchoviny, Jesenické oblasti Krkonošsko-jesenické subprovincie. O rozloze 344 km2 je vymezena ze severní a západní strany údolími řek Třebůvky, Nectavy a Romže. Na východě a jihu pak sousedí s oblastí Hané (Olomoucka). Nejvyšším vrcholem jsou Zahálkovy skalky (610 m n. m.) poblíž obce Kladky. K jihovýchodu vybíhá do Hornomoravského úvalu hrástí Kosíře až téměř k Prostějovu. Podobný výběžek na severovýchodě tvoří izolovaný hřbet Rampachu a Třesína. Reliéf vrchoviny zaujímá výšky mezi 300 – 600 m n. m.

Z geologického hlediska je severozápadní část Bouzovské vrchoviny budována komplexem fylitů a svinsko-vanovským krystalinikem. Jsou do nich vkleslé cenomanské a turonské horniny. Jihovýchodní část budují spodnokarbonské břidlice a droby s pruhem jesenecko-mladečského devonu, vyvinutého převážně ve vápencové facii. V okrajových částech vrchoviny jsou spodnotortonské a pliocenní sedimenty a mocné polohy mladopleistocenních spraší. (Panoš, 1964; Demek et al., 1987).

Osobnosti regionu

Mapa regionu